Lĩnh vực hoạt động

Những yếu tố cơ bản để thúc đẩy chuyển đổi số, một số tổng hợp từ kinh nghiệm quốc tế

  • 08:43 - 12/12/2022
  • 27

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là chưa có tiền lệ. Do đó, các kiến thức về chuyển đổi số là hạn chế và chưa được chuẩn hóa. Trong điều kiện ở nước ta hiện nay, chuyển đổi số lại càng khó khăn do điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trước đây còn hạn chế, nguồn lực về con người và kinh tế còn giới hạn. Do đó, để chuyển đổi số hiệu quả cần nhiều bài học kinh nghiệm từ quốc tế để có thể học hỏi, tránh những bước đi sai lầm, giúp cho việc chuyển đổi số vững chắc và mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trong bài báo này chúng tôi sẽ tổng hợp một số các yếu tố cơ bản để thúc đẩy chuyển đổi số theo kinh nghiệm quốc tế bao gồm cả yếu tố hỗ trợ và rào cản để các cơ quan, đơn vị có những nhìn nhận thực tế khách quan hơn.

https://aita.gov.vn/nhung-yeu-to-co-ban-de-thuc-day-chuyen-doi-so-mot-so-tong-hop-tu-kinh-nghiem-quoc-te


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Nguồn sưu tầm

Bài viết liên quan