Về chúng tôi

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG
TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH

PHÒNG
KẾ HOẠCH
VẬT TƯ

PHÒNG
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG
CÔNG NGHỆ
PHẦN MỀM

PHÒNG
KỸ THUẬT
HỆ THỐNG MẠNG

PHÒNG
KỸ THUẬT
VẬN HÀNH ĐO XA

PHÒNG
AN TOÀN THÔNG TIN


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả