Về chúng tôi

Ban điều hành

Thông tin về ban điều hành

Đ/C
Văn Thanh Huy

Giám Đốc

Đ/C
Phạm Thị Mỹ Hạnh

Phó Giám Đốc

Đ/C
Nguyễn Hải Nam

Phó phụ trách phòng. Tổ chức
Hành chính

Đ/C
Trương Thanh Vũ

TP. Tài chính Kế toán

Đ/C
Dương Trường Giang

TP. Kỹ thuật
Hệ thống mạng

Đ/C
Trần Quốc Cường

TP. Công nghệ Phần mềm

Đ/C
Tôn Thất Dũng

TP. An toàn thông tin

Đ/C
Nguyễn Thái Bình

TP. Kỹ thuật
Vận hành Đo xa

Đ/C
Nguyễn Trọng Viết Đăng

TP. Kế hoạch Vật tư


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả