Về chúng tôi

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

  • 14:57 - 19/05/2021
  • 617

 

Huân chương lao động
Hạng ba

 

Bằng khen
Trung tâm điện toán

 

Huân chương lao động
Hạng Nhì

Bằng khen
Bộ công thương

Bằng khen
Thủ tướng

 

Năm

Hình thức khen thưởng

2020

Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Theo Quyết định số 45/QĐ-EVN ngày 13/01/2021)

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 124/QĐ-EVN ngày 22/01/2021)

2018

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định 227/QĐ-EVN ngày 20/02/2019)

2017

Bằng khen Bộ Công Thương (Theo Quyết định số 1943/QĐ-BCT ngày 05/6/2018)

Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Theo Quyết định số 37/QĐ-EVN ngày 11/01/2018)

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 147/QĐ-EVN ngày 02/12/2018)

2016

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 288/QĐ-EVN ngày 27/3/2017)

2015

Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Theo Quyết định số 1340/QĐ-EVN ngày 31/12/2015)

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 1342/QĐ-EVN ngày 31/12/2015)

2014

Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Theo Quyết định số 1181/QĐ-EVN ngày 26/12/2014

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 1180/QĐ-EVN ngày 26/12/2014)

2013

Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Theo Quyết định số 1069/QĐ-EVN ngày 25/12/2013)

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 1070/QĐ-EVN ngày 25/12/2013)

2012

Bằng khen Bộ Công Thương (Theo Quyết định số 2249/QĐ-BCT ngày 09/4/2013)

Cờ thi đua xuất sắc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Theo Quyết định số 1311/QĐ-EVN ngày 28/12/2012)

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 1313/QĐ-EVN ngày 28/12/2012)

2011

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Theo Quyết định số 1229/QĐ-EVN ngày 21/12/2011)

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 1231/QĐ-EVN ngày 21/12/2011)

2010

Bằng khen Bộ Công Thương (Theo Quyết định số 0105/QĐ-BCT ngày 10/01/2011)

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 1342/QĐ-EVN ngày 31/12/2010)

2009

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (Theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 17/09/2009)

Tập thể lao động xuất sắc (Theo Quyết định số 1406/QĐ-EVN ngày 31/12/2009)

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Theo Quyết định số 1404/QĐ-EVN ngày 31/12/2009)

2006

Cờ thi đua xuất sắc (Theo Quyết định số 146/QĐ-ĐL2-8 ngày 17/01/2007)

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Theo Quyết định số 247/QĐ-EVN-TĐTT ngày 29/12/2006)

2004

Huân chương lao động hạng Nhì (Theo Quyết định số 1338/2005/QĐ-CTN ngày 11/10/2005)

1987

Huân chương lao động hạng Ba (Theo Quyết định số 23/KT-HDNN ngày 31/8/1987)

1984 Bằng khen Bộ Điện lực (Theo Quyết định số 284ĐL/QĐTĐ ngày 06/7/1985)
1983 Huân chương lao động hạng Ba (Theo Quyết định số 538/KT-HDNN ngày 30/9/1984)

 


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Bài viết liên quan