Lĩnh vực hoạt động

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất lập Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

  • 15:13 - 05/12/2022
  • 41

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thực hiện báo cáo chuyên đề về chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Từ thực tế công tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số bộ, ngành liên quan thành lập Tổ công tác chung thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp để triển khai hoạt động một cách đồng bộ, hiệu quả.

https://vneconomy.vn/bo-thong-tin-va-truyen-thong-de-xuat-lap-to-cong-tac-thuc-day-chuyen-doi-so-doanh-nghiep.htm


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

Nguồn sưu tầm

Bài viết liên quan