Lĩnh vực hoạt động

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

 • 16:11 - 11/06/2021
 • 402

 

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam là một đơn vị phụ trợ trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam. Công ty chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng và phát triển các phần mềm dùng chung, sử dụng trong tất cả các đơn vị trực thuộc và khối Văn phòng Tổng công ty. Các phần mềm dùng chung đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý SXKD của Tổng công ty trong các lĩnh vực. Một số phần mềm tiêu biểu của Công ty đã và đang được triển khai như:

 1. Lĩnh vực kinh doanh:
 • Phần mềm Cổng thanh toán trực tuyến
 • Phần mềm Khai thác dữ liệu đo xa (MDAS)
 • Phần mềm Kiểm tra hệ thống đo đếm
 • Phần mềm Giao nhận điện năng
 • Phần mềm In hóa đơn đầu nguồn
 • Phần mềm Kiểm tra giám sát mua bán điện
 • Phần mềm Ghi chỉ số, Gạch nợ qua qua Mobile
 • Phần mềm CMIS đặc thù EVN SPC
 • Phần mềm Thu thập dữ liệu đo đếm phục vụ thị trường điện
 • Website Hỗ trợ điều hành kinh doanh
 • Phần mềm Điều tra thông tin khách hàng
 1. Lĩnh vực Kỹ thuật:
 • Phần mềm Đọc thông số trạm 110kV (Appmeter)
 • Website Hệ Thống Báo cáo kỹ thuật
 • Phần mềm Báo cáo phân tích tỷ lệ điện dùng
 • Phần mềm GIS 22kV
 • Phần mềm Quản lý an toàn
 • Phần mềm Kiểm tra lưới điện
 1. Lĩnh vực Văn phòng:
 • Cổng thông tin nội bộ
 • Phần mềm Giám sát công việc
 • Website EVN SPC
 • Website các đơn vị
 • Cổng thông tin Pháp chế
 • Cổng thông tin Kiểm tra thanh tra
 • Phần mềm Quản lý truyền thông
 • Phần mềm Cấp tin trực tuyến
 • Phần mềm E-tivi
 • Phần mềm Chấm điểm VHDN
 • Phần mềm Chấm điểm 5S
 • Phần mềm Chấm điểm thi đua
 • Phần mềm Quản lý tòa nhà điều hành
 • Phần mềm Báo cáo Viễn thông dùng riêng
 1. Lĩnh vực Quản lý nguồn lực:
 • Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực HRM
 • Hệ thống Thông tin quản trị (BI SPC)
 1. Lĩnh vực Tài chính:
 • Phần mềm Quản lý cấp vốn khấu hao cơ bản
 • Phần mềm Cấp phát mã vật tư
 • Phần mềm Quản lý tồn kho trực tuyến (ORS)
 • Phần mềm Quản lý sửa chữa lớn
 • Phần mềm Quản lý công cụ dụng cụ
 • Phần mềm Quản lý hợp đồng

 

 


Tên Bài Hát

Tên Ca Sĩ
Tên Tác Giả

CTY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MIỀN NAM

Bài viết liên quan